The 23rd Thailand Sports School Games
image
image
image
(ร่าง)

กำหนดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 "สุพรรณบุรีเกมส์"
ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ ชนิดกีฬา วันแข่งขัน วัน
แข่ง
ขัน
สนามแข่ง
กรกฎาคม
อา พฤ
123456789
พิธีเปิด/พิธีปิด
1
กรีฑา
4
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
2
ยูโด
3
อาคารพลศึกษามหาจักรีสิรินทรชั้น 2 รร.กฬ.สพ.
3
มวยปล้ำ
3
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 รร.กฬ.สพ.
4
ฟุตบอล ชาย 14 ปี
5
สนามมัชฌิมาชน
ฟุตบอล ชาย 16 ปี
5
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ฟุตบอล ชาย 18 ปี
5
โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบุรี
ฟุตบอล หญิง 14 ปี
5
รร.ทาเสด็จ
ฟุตบอล หญิง 16 ปี
5
โรงเรียนศรีประจันต์"เมธปีระมุข"
ฟุตบอล หญิง 18 ปี
5
โรงเรียนศรีประจันต์"เมธปีระมุข"
5
มวยสากลสมัครเล่น
5
อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 รร.กฬ.อ่างทอง
6
มวยไทยสมัครเล่น
5
ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.อ่างทอง
7
เทควันโด
1
อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 รร.กฬ.อ่างทอง
8
ยิงธนู
3
สนามฟุตบอล 2 มกช.อ่างทอง
9
ฟุตซอล ชาย 14 ปี
3
สนามฟุตซอล รร.กฬ.อ่างทอง
ฟุตซอล ชาย 16 ปี
3
สนามฟุตซอล รร.กฬ.อ่างทอง
ฟุตซอล ชาย 18 ปี
3
สนามฟุตซอล รร.กฬ.อ่างทอง
10
เรือพาย
2
สนามฝึกเรือพาย โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวดั นครนายก
11
คาราเต้โด
2
โรงอาหารชั้น 2 มกช.กรุงเทพ
12
แฮนด์บอล
3
อาคาร 41 ปี ชั้น 3 มกช.กรุงเทพ
13
ยกน้ำหนัก
3
โรงยิมวอลเลย์บอล มกช.ชลบุรี
14
เซปักตะกร้อ
6
โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มกช.ชลบุรี

ความหมายของสัญลักษณ์
วันที่มีพิธีเปิด
วันที่มีพิธีปิด
วันประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬา
วันประชุมผู้จัดการทีม
วันประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬา และผู้จัดการทีม
วันที่มีการแข่งขัน
วันที่มีการชิงเหรียญทอง